Utskrift / kopi av journal

Både offentlige instanser og privatpersoner har av og til behov for pasientopplysninger. Offentlige instanser trenger opplysninger for å gi nødvendig helsehjelp, privatpersoner har også lovfestet rett til innsyn i egen journal.

           

Helsepersonellovens § 41 handler om plikten til å gi pasienter innsyn i journal.

 

Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i Pasientrettighetsloven § 5-1 der det blant annet står at pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi.  

Privatpersoner som ønsker utskrift / kopi av journal sender brev til:

 

St. Olavs hospital

Sakarkivet - 1930-bygget

Postboks 3250 Torgarden

7006 TrondheimI brevet henviser du til aktuell innleggelse / undersøkelse (dato og avdeling ved sykehuset) og ber om kopi av journal.

 

Oppgi ditt fulle navn, postadresse og personnummer (11 siffer), samt adressen du ønsker journalen sendt til.

 

For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §5-1For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer der pasienten er mindreårig, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §3-4 

Kopieringsgebyr til privatpersoner: Kr 70,-SeFOR 2007-12-19 nr 1761: Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetakVanlig saksbehandlingstid er tre uker, men hastesaker behandles raskere.