Utskrift / kopi av journal

Både offentlige instanser og privatpersoner har av og til behov for pasientopplysninger. Offentlige instanser trenger opplysninger for å gi nødvendig helsehjelp, privatpersoner har også lovfestet rett til innsyn i egen journal.

           

Helsepersonellovens § 41 handler om plikten til å gi pasienter innsyn i journal.

 

Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i Pasientrettighetsloven § 5-1 der det blant annet står at pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi.
  

Privatpersoner som ønsker utskrift / kopi av journal sender brev til:

 

St. Olavs Hospital

Sakarkivet - Dora

Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim

I brevet henviser du til aktuell innleggelse / undersøkelse (dato og avdeling ved sykehuset) og ber om kopi av journal.

 

Oppgi ditt fulle navn, postadresse og personnummer (11 siffer), samt adressen du ønsker journalen sendt til.

 

For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §5-1

For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer der pasienten er mindreårig, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §3-4
 

Kopieringsgebyr til privatpersoner: Kr 70,-
Se
FOR 2007-12-19 nr 1761: Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak

Vanlig saksbehandlingstid er tre uker, men hastesaker behandles raskere.